Max 240V Power Using 48-12V Hybrid

…  ƒ   €˜ˆ PRIMARY POWER WHEN TOURING After camping overnight and driving till midday to next campsite, the alternator will be a primary source of power. The energy delivered in 1-2 hours is more than most solar systems in an entire day. BACKUP POWER WHEN CAMPING After nding the perfect campsite, the alter- nator will be a backup source of power. In poor weather, or if touring southern Victoria or tasmania, back-up power is essential. It is far more convenient and economical to run the alternator for 1 hour than a Honda EU20 (2kW) for 1-2 hours to produce a similar result. SCOTTY Scotty extracts the power from an alternator and transfers it to the 48V side. However, it is bi-directional. So when the alternator is not running, the power ows from the 48V side to the 12V side easily. ALTERNATOR CONTROLLER An Anternator controller is dierent to Scotty. It regulates the alternator and drives the power through the alternator’s eld circuit. It cant be used with Smart Alternators.

 €ŒŽ Œ  ‘“ €   ‚™ƒ “  ‹’

        

Using Honda 2000W Generator

Using Saery 5kW Alternator

Petrol

Fuel

Diesel Engine Fuel

35kgs plus Petrol 20kgs

Weight

11kgs

Convenience Smell and safety of carrying petrol

Turn the key

At idlle, 2.5kW direct to batteries 3.8 hours

Battery charger Can be 1.5kVA

Power to batteries when running

Hours to Replenish 800Ah (12V equivalent) Hours Driving to replenish 800Ah

6.5 hours

With 840W DC to DC then > 12 hours

Less then 2 hours

Powered by