Max 240V Power Using 48-12V Hybrid

 ‹

   

   €‚

 ˜   ‚ ‚  ’– ˜     – ™          €‚ € ƒ„ …††

   Œ

…†‡† †ˆ‰    

 ƒ    ‚  ‰‚Š „ ‹‚   ‰‚Š

„…†‚‡ˆ

†

€ ~ ŒŽ‘Œ’

    ‰Š…†‚   ‰‹„Š  “ ‰‹„Š ˆ”“ ‰‹„Š Ž ‹“ ‰‹„Š Ž ‹ ‰Š…†‚   ‰Š…†‚   ‰Š…†‚

’’ ‘† €‘†

Ԡ

Œ‘€

’

Œ’ Œ’

<

CANbus Lithium Battery

14:31

Battery

13.72V 6.21A 313W

96% 100% 36° C

State of charge State of health Battery temperature Alarms

> >

History

        

Powered by