Max 240V Power Using 48-12V Hybrid

 ““ €

ˆ‰††Š‹ŒŽ‰†

12V

48V 30A

Saving

Current

120A

Cable Size 35mm2

6mm2 0.5kg

Cable weight

30kg

80% Lower

Voltage Drop

6%

2.2% 2.5% acceptable

Energy Loss Cabling Cost

84W 33W 60% Lower

$95.00

$29.00 70% Lower

Fuses and Lugs

$18.60

$3.50

85% Lower

Retail Prices

12V

48V

Saving

1200W Solar Controller 2.4kWh Lithium Battery 3000W Inverter/ Charger

$1,117

$273

75% Lower

$2,990

$2,200 36% Lower

$2,550

$1,860 36% Lower

Powered by