Max 240V Power Using 48-12V Hybrid

        