Max 240V Power Using 48-12V Hybrid

     

 

 

                   €  €        ‚ €   ƒ    „   …     † ‡  ˆ         ‰    ˆ ‚ €Š  ‹ €          

       

    

    €                       €    ‚ ƒ„…† ‡ †€…€  ‚ƒ„… „†‡   €    ˆ  ‰‚     ‚‚‚   €    ‚    Š ‹Œ    Ž‘         … ’  „…    €„  €…€  €€ ‰  Š  ‹    Š  ‹– ˜            Š ƒ…„€ ­   “€„  ’ ” •     … ’ –  — Ž — ŽŽ ‰‚    Ž„  “„   “– ” ‚ˆ• ‰  €  ‚ˆ   Ž‚   † ‚  ƒ†‰ € €… ƒ ˆ€

       

 ‹

  

 €‚

 ˜  ‚ ‚ ’– ˜   – ™      €  ‚ƒ ‚„…††

   Œ…†‡††ˆ  ‰ 

 ƒ    ‚ ‡‚ˆ

„…†

‰Š

„ ‹‚  ‡‚ˆ    ‡ˆ‰Š‚  ‡‹„ˆ  “ ‡‹„ˆ †”“ ‡‹„ˆ Ž ‹“ ‡‹„ˆ Ž ‹ ‡ˆ‰Š‚   ‡ˆ‰Š‚   ‡ˆ‰Š‚

‰€ ~ ŒŽ‘Œ’

’’ ‰‘Š €‘Š ‰‘Š Œ‘€ Œ’ Œ’ ’

<

CANbus Lithium Battery

14:31

Battery

13.72V 6.21A 313W

96% 100% 36° C

State of charge State of health Battery temperature Alarms

> >

History

       €… ˆ ƒ  ˆ ™ š     ›œ ˆœ …ž

  „Ž  ‘ ‹ €Œ‘ ’

   ŸˆŸ   

‰ 

Ÿ¡  ™ 

 

€… ˆ ¢ ˆ €ˆ  ˆ   † ™    ¢ ˆ     ™  Ÿ¡£   

  

    

       

 ““ €

ˆ††Š‹ŒŽ †

12V

48V 30A

Saving

Current

120A

Cable Size 35mm2

6mm2 0.5kg

Cable weight

30kg

80% Lower

Voltage Drop

6%

2.2% 2.5% acceptable

Energy Loss Cabling Cost

84W 33W 60% Lower

$95.00

$29.00 70% Lower

Fuses and Lugs

$18.60

$3.50

85% Lower

Retail Prices

12V

48V

Saving

1200W Solar Controller 2.4kWh Lithium Battery 3000W Inverter/ Charger

$1,117

$273

75% Lower

$2,990

$2,200 36% Lower

$2,550

$1,860 36% Lower

ƒ ‹ € ‡ ŒŒ“‘ €Œ €

 †…‘’‹†

12V

240V Haier 221 L

Saving

Model

Evakool

Size

210 L

5% Bigger 10% Narrower

1420 x 540 x 595

Dimensions 1428 x 590 x 585

Energy Per 24 hours 800-900W 805W Similar

Price

$2,299

$348

85% Lower

 „‘‹   “‘ Œ“ ”   ”

   

‰š  ™…™ 

€ ‘ˆ

‰‘š  ‘–

™“ ˆ

‰š …

“€™ ˆ

      

‰š  ™…™ 

€™“€–

‰‘š  ‘–

€€–™Ž€–

‰š …

€–™ €–



     

‰š  ™…™ 

¤

‰‘š  ‘–

“¤

‰š …

¤

   

     

       

      

 ƒ““

 •“ Œ“ ’

   

 

    

     €‚  

  €‚   

 ƒ„ „…

…  ›¥‘ž¡ ’   …     “„  ™  ¤  † †–¤ ” £™£ ’ †   €–  ™“„  •

  † ‡ˆ‰‚‚ ­

       

ˆ—ˆ

†‹ ‘ ‹’

 ‚  “   €„  ƒƒ„ ‚   ”            ” …     † 

 

ˆ€€€ ˆ…­ ¢   „ œŸ  ““„ˆ   ““ˆ ‚¥ §‚ § ’      „

  

 –ˆ€­ ££ˆ„… ƒ„ ¤††   ƒƒ„… Ž€„ ‡¤    ¦   –       ¢    ™ “„  

 

 

ˆ † „ Š‹    „¢   „ ¢     €™Ž„

       

‚˜ƒ…  ƒ €™ˆ PRIMARY POWER WHEN TOURING After camping overnight and driving till midday to next campsite, the on-engine alternator will be a primary source of power. The energy delivered is measured in a 3 hour drive with and without solar production. BACKUP POWER WHEN CAMPING After finding the perfect campsite, the on-engine alternator will be a backup source of power. In poor weather, or if touring southern Victoria or tasmania, back-up power is essential. The energy delivered is measured at an idle of 600 rpm for 1 hour with and without solar production. It is far more convenient and economical to run the alternator for 1 hour than a Honda EU20 (2kW) for 2-3 hours to produce a similar result.

 €ŒŽ Œ  ‘“ €  ‚˜ƒ “  ‹’

 

At 600RPM idle, the Alternator will generate significant idling power of 2.5kW.

At cruising speed, the engine may be around 1200 RPM with the alternator at 3600RPM. It will produce 5kW at this speed.

Using Honda 2000W Generator

Using Safiery 5kW Alternator

Petrol

Fuel

Diesel Engine Fuel

35kgs plus Petrol 20kgs

Weight

11kgs

Convenience Smell and safety of carrying petrol

Turn the key

At idlle, 2.5kW direct to batteries

Battery charger Can be 1.5kVA

Power to batteries when running

Hours to Replenish 800Ah (12V equivalent) Hours Driving to replenish 800Ah

3.8 hours

6.5 hours

With 840W DC to DC then > 12 hours

Less then 2 hours

 „

•†• 

 

 †”™•

…‘

 

ƒ“†”

 •

…†– —…

•Œ˜…†… ‰‚ ‰“ƒ

ŠŠ† „“ •Š 

       

 …†„–

…† 

 

ˆŠ ›ŒŠŠ ›“–Œ Œ Œ Œ

  ‡

…††•‡†

  

›ˆ “œ™ Œˆ››ˆ

 †…

ˆ„šŠ

 Œ•†•

   ­

       

 „€…  €…

›ŠŒˆŒ ˆŒ  –‚ 

 

‰Š‚•€‚–  €’’—’’

–

   

 €‚

       

 …†„–

 š

‘    – ™ ž „€‘ŒŸ  —˜

„– ™† 

 

… „—˜

†  ‚† – ™

Œ …‘ ™… † „… Ž’ š› ™ †€’’’

™‚ ™… ‰œ‚ ‰†… Ž–™ ™†

       

‘ƒ† …‘ƒ‘ …„ˆ‰ ‚’‚ƒ“ † ƒƒ ‡ƒŠ„ƒ† ”…ƒ‰ ‰œ†   œ†    œ† Š ‹ œ  œ†  ™  ™       ” – €  ˜  ˜     ˜ ”  Ÿ’ 

™ ™ ›œ†¢ œ†ž   ™  ™ ‡¤   ¡ ™   ™  œ†           Œ  œ† ™ˆ ‡¤ ¢           …  œ†  

ƒ 

œ† Ž„  Ž„ 

 … œ† ƒ ™ƒ€„Ž€™„ ‡¤  ‡¤ … „€„  Ž„ƒƒ„ œ†  ƒ ~ ƒ€„…    € ‚ƒ„…† ‡‚ˆ‰ ‰Š…„‡ ‹ ƒ „ †„ ƒƒ Œ ‚ Ž < CANbus Lithium Battery 14:31 Battery 13.72V 6.21A 313W State of charge State of health Battery temperature Alarms > 96% 100% 36° C History >

                                                                               

                 €                  ‚               ‚       ƒ  „                 ‚               ‚             

ƒ €‘“ ‹‹

—“ ‘ ‹ ƒ‹  – ŒŒ

…†„ƒ…† 

¢    Œ    ¤™      ”    ‚  ”    ’ – ™™      – ‚  ‚

 € € ’

Š ‹          ˆ…ˆ ¤    –     š     ˆ… 

T ™ˆ €

 €    “€§ ‚  Š‚ ‚‹ ’   ‚  ‚  ‚ 

       

 ‹ Ž ‘ 

 “€– ™  – ‚ €– …¤    

™   ˆ‰¤†Ÿ¢   Œ  

£    “–  –¨ €–£ ‚› ™ ž

 

 ‰   –  – ‚…¤  €–

 ˜  

  Š Ÿ©©˜‹‰

ƒ –  

*12V Equivalent 4,800Wh Capacity Charging from 20% SOC to 80%

 „“

€ 

€‚ƒ‚„…†…‡„ˆ‚†„

‰   

   

  € ‚ ƒ„…†‡ ˆ  ƒ‰Š   ƒ‹ŒŽ„Š ƒŽ‘ †’† ƒ“† ƒ ƒ 

ƒ ˆƒ

ƒ…†„ 

 šŽ›œœ‹‹ ‹‹  †  ‘ ˜— ‰™Ž   € ‚ ƒ„…†‡ ˆ  ƒ‰Š   ƒŽ‘ †’† ƒ“† ƒ ƒ 

ƒˆ

€‚ƒ‚„…†…‡

 ‹‹‹‹ ‹” •  –Ž — — ‘Š “˜™   € ‚ ƒ„…†‡ ˆ  ƒ‰Š   ƒŽ‘ †’† ƒ“† ƒ ƒ Š‹Œ … ˆ  

’… ” …† ˆ   – ž  …ˆ ‡˜…   ˆ ˆ ” ” Ž‹Ÿ 

Š€† Žƒ‰…‚‘Œ ‹€   Œ ˆ ŽŽ  ”†… Š  ‘˜ Š¡‰†”  ’ ”  

Š‘‚Œ     ‰Š   ¢ ”†  ™  … ™ ’†  ”† ”† † 

ƒ„ž‘„“‹” Ÿ‰

¡¢‘£„„‰‰„ ¤€¥… ”‹††‡…†…”‡Š†•†‡ †‡†•¥ †•”†… …†… … ††‡… ††‡…†††‹†•€Š‡¥

 

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

Powered by